Boi Asu Lyrics – P.K.Boruah | Gayatri Hazarika

Share your love

Boi asu akolhare
boi asu nijanate
Polashare rang
Kalijat hani
Amuthi maram
Bukutei hani
Boi asu ahiba buli
Boi asu tumi ahiba buli

Jana tumi ahimei buli
Niyar hona gadhuli hoi
Marami kulat tumakei huai
Bukure maramtumatei buai
Boi jam jiban juri

Nikhar ketekirdaradi matot
Riniki hunabahitir hurat
Janu tumi ahiba buli
Janu tumi ahibai buli

Tumi baru bahir hurat
Junake nosa dekhisane
Tumi baru aushir rati
Sagore usupa hunisane

Mon ase mur
Bahiti huar
Janiboru mon
Kio sagorar bejar

Junak nikha heye
Tara lekhi
Buoti nadi hoi
Tumatei bhahi
Boi jam jiban juri
Boi jam maram hisi

Boi Asu Song Details:

Song: Boi Asu
Singer: P.K.Boruah and Gayatri Hazarika
Lyrics, Composition and Music: P.K. Boruah
Music Arrangement: Nandaan Kanan Bhuyan
Guitar: Rajiv Ali
Label: Times Music Assamese

Share your love